Üyelik Sözleşmesi

 Üyelik Sözleşmesi

 

 

 

 İşbu üyelik sözleşmesi, Yavuz Selim Mah Körük Cad No:56 Merdo Jet Kiralık Turizm Kimyasal Maddeleri Emyak Yapı  TİCARET LTD. ŞTİ'ye (aşağıda kısaca "Jet Kiralık" olarak anılacaktır) ait http://www.jetkiralik.com adresinde bulunan Jetkiralik isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1) - MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üyelik bedelini ödemesi ve üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren Jetkiralik tarafından konut üreten, gayrimenkul danışmanlık ve değerlendirme hizmeti veren firmalar, portföyünde bulunan gayrimenkulleri satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

2) – Jetkiralik, MÜŞTERİ’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. Jetkiralik'tan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, Jetkiralik'i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3) - MÜŞTERİ'nin Jetkiralik'ta belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve Jetkiralik'ta kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya EFT/havale suretiyle Jetkiralik'a ödemesi gerekmektedir. Jetkiralik’in sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Jetkiralik'in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Jetkiralik'a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ Jetkiralik üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Jetkiralik tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, Jetkiralik bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5) - Jetkiralik isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden Jetkiralik'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin Jetkiralik üzerinden satışa arz edeceği gayrimenkullerle ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta Jetkiralik'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının Jetkiralik üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7) - MÜŞTERİ, Jetkiralik üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Jetkiralik'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.

8) - MÜŞTERİ, Jetkiralik üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Jetkiralik tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Jetkiralik'in kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.

9) - MÜŞTERİ, Jetkiralik üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, Jetkiralik üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Jetkiralik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen Jetkiralik tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

10)- Jetkiralik her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Jetkiralik'in sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır.

11)- MÜŞTERİ, Jetkiralik üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde Jetkiralik hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, Jetkiralik tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca Jetkiralik her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. Jetkiralik'in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

12)- MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Jetkiralik kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında Jetkiralik hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

13)- MÜŞTERİ, Jetkiralik'a vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece Jetkiralik internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin Jetkiralik'a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.

14)- MÜŞTERİ, Jetkiralik'in Jetkiralik'a ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

15)- MÜŞTERİ ile Jetkiralik arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun ve ödemenin eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde Jetkiralik tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

16)- MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda "Kayıt Formu" başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Jetkiralik'e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

17)- İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli BATMAN ve G.ANTEP Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

Copyright © 2013 Jet Kiralık Her Hakkı Saklıdır